Spolu sme v bezpečí

parallax background

#SpoluSmevBezpeci

#COVID-19

O čom je kampaň SPOLU SME V BEZPEČÍ?

Ženy a ich deti potrebujú kvalitnú zdravotnú starostlivosť

To platí aj počas pandémie COVID-19, ktorá sa už rozšírila do všetkých častí sveta. Zodpovedné orgány musia zabezpečiť, aby ženy a novorodené deti mali naďalej prístup k zdravotnej starostlivosti, ktorá je poskytovaná v súlade s ich ľudskými právami. To platí aj v čase krízy. Ľudské práva nestoja v protiklade k zdravotnej starostlivosti. Sú súčasťou kvalitne poskytovanej starostlivosti a ich dodržiavanie vedie k lepším výsledkom v oblasti zdravia.

Pandémia odhalila systémové a štrukturálne nedostatky v systéme zdravotnej starostlivosti i mimo neho.

Takmer univerzálny nedostatok ochranných prostriedkov vystavuje zdravotnícky personál a ľudí, o ktorých sa starajú, neprimeranému riziku. Nedostatok adekvátnej pracovnej sily v oblasti zdravia matiek a novorodených detí sa v dôsledku pandémie tiež ešte viac prehlbuje. Nevyhovujúce priestorové riešenia pôrodných sál nezabezpečujú dostatočné súkromie a v čase pandémie vystavujú rodiace ženy zvýšenému riziku nákazy. Chýbajúce odborné štandardy sa prejavujú protichodnými postupmi v rámci jednotlivých nemocníc, ktoré sú neraz v priamom rozpore s dobrou praxou.

Tieto okolnosti prispievajú k zlému zaobchádzaniu so ženami a k porušovaniu ich ľudských práv aj mimo pandémie. V časoch krízy môžu byť práva rodiacich žien a novorodených detí vnímané ako druhoradé. Nie je to tak, ich ochrana prispieva k pozitívnym zdravotným výsledkom.

Aj preto sme sa zapojili do celosvetovej kampane Spolu sme v bezpečí (Safer together). Táto kampaň vychádza zo súčasných poznatkov ako poskytovať zdravotnú starostlivosť počas pandémie COVID-19. Na jej tvorbe sa podieľali expertky a experti z oblastí pôrodnej asistencie, pôrodníctva, neonatológie, epidemiológie, ľudských práv, zástupkyne žien a ďalšie.

Podmienky pre bezpečný a pozitívny priebeh pôrodu počas pandémie COVID-19 podľa WHO zahŕňajú:

Rešpektujúcu a dôstojnú starostlivosť

Prítomnosť sprevádzajúcej osoby počas pôrodu podľa výberu ženy

Adekvátne prostriedky na tíšenie bolesti

Možnosť voľne sa pohybovať a slobodne si zvoliť polohu počas pôrodu

Zrozumiteľnú komunikáciu zo strany zdravotníckeho personálu

 
 

COVID-19: otázky a odpovede

Všetky tehotné ženy a ich novorodené bábätká, vrátane žien s podozrením alebo potvrdenou nákazou COVID-19, majú právo na adekvátnu zdravotnú starostlivosť pred pôrodom, počas neho aj po pôrode. Táto starostlivosť zahŕňa prehliadky v tehotenstve, zdravotnú starostlivosť o novorodenca, v šestonedelí a aj starostlivosť o duševné zdravie.
V prípade, že má žena podozrenie alebo jej bola potvrdená nákaza COVID-19, zdravotnícky personál by mal vykonať adekvátne opatrenia, ktoré minimalizujú riziko nákazy tak zdravotníckeho personálu, ako aj iných rodiacich žien. To zahŕňa dezinfekciu rúk, použitie ochranného odevu, rukavíc a lekárskeho rúška správnym spôsobom.

Tehotenstvo a pôrod

Sú tehotné ženy ohrozené COVID-19 vo zvýšenej miere?

Tehotné ženy nie sú náchylnejšie na infekciu vírusom SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. Výskum však ukazuje, že ak sa nakazia, tak majú vyššie riziko závažného priebehu ochorenia v porovnaní so skupinou netehotných žien v rovnakom veku. Ochorenie COVID-19 počas tehotenstva je tiež spájané so zvýšeným rizikom predčasného pôrodu.

Tehotné ženy, ktoré majú vyšší vek, nadváhu alebo trpia zdravotnými ťažkosťami ako napríklad vysoký krvný tlak či cukrovka, majú významne zvýšené riziko, že ochorenie COVID-19 môže mať vážny priebeh.

Je veľmi dôležité, aby tehotné ženy a ľudia, s ktorými prichádzajú do kontaktu, dodržiavali opatrenia s cieľom minimalizovať riziko nákazy tehotných žien vírusom SARS-CoV-2. V prípade, že ste tehotná a pociťujete ťažkosti (ako napríklad teplotu, kašeľ alebo sťažené dýchanie), mali by ste sa obrátiť na zdravotnícke zariadenie a konzultovať svoj zdravotný stav.

Ako sa môžu tehotné ženy chrániť pred infekciou COVID-19?

Tehotné ženy by mali dodržiavať rovnaké preventívne opatrenia ako ostatní ľudia. Medzi efektívne opatrenia patrí:

- Časté a dôkladné umývanie rúk s použitím mydla a vody, alebo na to určených dezinfekčných prostriedkoch na báze alkoholu.

-Dodržiavať dostatočný odstup od iných ľudí

-Nedotýkať sa očí, nosa a úst

- Dodržiavať hygienické opatrenia pri kašľaní, kýchaní a smrkaní

Pri zakašľaní, kýchaní alebo smrkaní použite jednorázovú servítku, ktorú potom ihneď vyhoďte. Ak nemáte k dispozícii servítku, pri kašľaní alebo kýchaní si zakryte ústa lakťom. Ak máte horúčku, kašeľ alebo ťažkosti s dýchaním, kontaktujte zdravotnú pomoc najprv telefonicky už pri prvých prejavoch. Riaďte sa inštrukciami zdravotníckeho personálu a príslušných štátnych inštitúcií.

Tehotné ženy a ženy v šestonedelí – vrátane žien s ochorením COVID-19 – by mali mať naďalej možnosť rutinných zdravotných prehliadok v tehotenstve a po pôrode, s dodržiavaním aktuálnych preventívnych opatrení, ktorých cieľom je minimalizovať riziko nákazy.

Môže byť COVID-19 prenesený zo ženy na dieťa v maternici alebo na novorodenca?
Stále s istotou nevieme, či môžu tehotné ženy s COVID-19 preniesť vírus na dieťa počas tehotenstva alebo pôrodu. Do dnešného dátumu (odporúčania boli aktualizované 2.9.2020) nebol vírus nájdený vo vzorkách plodovej vody, ani v materskom mlieku.
Je pre ženy, ktoré majú podozrenie alebo u nich bola potvrdená nákaza COVID-19, odporúčaný pôrod cisárskym rezom iba z dôvodu nákazy?

NIE. Svetová zdravotnícka organizácia odporúča vykonanie cisárskeho rezu iba v prípadoch, keď je to medicínsky indikované.

O spôsobe pôrodu by sa malo rozhodovať individuálne na základe zváženia pôrodníckych indikácií a v súlade s osobnými preferenciami žien, ktorých sa to týka.

Odporúča sa, aby bola matka s podozrením alebo potvrdenou nákazou COVID-19 v okamžitom kontakte koža na kožu s dieťaťom?

ÁNO. Okamžitý kontakt koža na kožu a jeho pokračovanie, vrátane materskej starostlivosti klokankovaní, zlepšuje u novorodencov termoreguláciu a spája sa so zvýšenou mierou prežitia. Okamžitý kontakt koža na kožu po pôrode umožňuje skoré započatie dojčenia, ktoré taktiež znižuje novorodeneckú úmrtnosť.

Početné prínosy kontaktu koža na kožu a dojčenia, prevažujú potenciálne riziko prenosu nákazy a ochorenia na COVID-19.

Môžem sa dotýkať a brať do náruče svoje novorodené dieťa v prípade, že mám COVID-19?

ÁNO. Blízky kontakt a skoré, výlučné dojčenie pomáhajú dieťaťu prospievať. Mali by ste byť podporená v tom, aby ste:

- Dojčili s dodržaním hygienických zásad

- Mali svoje práve narodené dieťa v kontakte koža na kožu

- Boli ubytovaná so svojim dieťaťom po pôrode na jednej izbe

Mali by ste si zároveň dôkladne umývať ruky pred a po manipulácii s dieťaťom a udržiavať čisté povrchy v miestnosti kde sa s dieťaťom nachádzate.

Dojčenie

Môže byť COVID-19 prenášaný materským mliekom?
Vírus COVID-19 nebol zachytený v materskom mlieku. Doposiaľ nebol potvrdený ani prenos vírusu COVID-19 materským mliekom. Obavy z výskytu vírusu v materskom mlieku nie sú dôvodom na vyhýbanie sa dojčeniu alebo na jeho ukončenie.
Je bezpečné dojčiť ak žijem v komunite, kde je rozšírená nákaza COVID-19?
ÁNO. Dojčenie zvyšuje mieru prežitia dojčiat v rámci všetkých sociálno-ekonomických podmienok a poskytuje deťom doživotné zdravotné a vývinové výhody. Dojčenie tiež zlepšuje zdravie matiek.
Môžem dojčiť ak mám podozrenie alebo potvrdenú nákazu COVID-19 a nemám zdravotnícku ochrannú masku?

ÁNO. Dojčenie nespochybniteľne znižuje novorodeneckú a dojčenskú mortalitu a poskytje množstvo doživotných zdravotných výhod. Je tiež dôležité pre optimálny vývoj mozgu dieťaťa.

Matkám, ktoré majú symptómy COVID-19 sa odporúča používať ochranné rúško na tvár. No aj v prípade, že takáto ochrana nie je k dispozícii, mali by byť matky povzbudené k tomu, aby pokračovali v dojčení. Mali by však dodržiavať aj iné preventívne opatrenia, akými sú umývanie rúk, utieranie povrchov, používanie vreckovky pri kýchaní a zakašľaní.

Doposiaľ nebol preskúmaný ochranný efekt doma vyrobených ochranných rúšok. Z toho dôvodu nie je možné v tomto čase vydať jasné odporúčanie pre ich používanie alebo proti nemu.

Môžu ženy s COVID-19 dojčiť?

Áno. Ženy s COVID-19 môžu dojčiť, ak si to želajú. Mali by dodržiavať nasledujúce opatrenia:

- Dodržiavať hygienické opatrenia pri kýchaní, kašľaní a smrkaní a nosiť ochranné rúško, ak ho majú k dispozícii

- Umývať si ruky pred a po manipulácii s dieťaťom

- Často čistiť a dezinfikovať povrchy, ktorých sa dotýkajú

Mám potvrdenú nákazu COVID-19. Nie je v tomto prípade bezpečnejšie aby som kŕmila novorodenca umelým mliekom?

NIE. Kŕmenie novorodencov a dojčiat umelým mliekom je vždy sprevádzané rizikami vo všetkých podmienkach. Riziká, ktoré sa spájajú s kŕmením umelým mliekom sú ešte zvýšené v prípade, ak sú domáce alebo komunitné podmienky na jeho bezpečnú prípravu zhoršené. Sem patrí napríklad sťažený prístup k zdravotnej starostlivosti (ak sa dieťa necíti dobre), sťažená dostupnosť pitnej vody a/alebo nie je garantovaný prístup k zadováženiu umelého mlieka z dôvodu finančnej náročnosti, jeho nedostuponosti a podobne.

Množstvo benefitov, ktoré poskytuje dojčenie, prevažuje potenciálne riziká prenosu nákazy a ochorenia na COVID-19.

Kedy môžem začať s dojčením, ak som počas ochorenia COVID-19 nedokázala dojčiť?

S dojčením môžete začať kedykoľvek, ak sa cítite dostatočne v poriadku. Nie je odporúčaný žiaden konkrétny interval, ktorý by ste mali dodržiavať a počas ktorého by ste sa mali zdržať dojčenia. A to ani pokiaľ sa u vás vyskytlo podozrenie alebo nákaza COVID-19.

Nie je preukázané, že dojčenie by malo vplyv na klinický priebeh ochorenia na COVID-19. Od zdravotníckeho personálu alebo laktačnej poradkyňe by vám mala byť poskytnutá odborná pomoc s relaktáciou v prípade, že ste prerušili dojčenie z dôvodu ochorenia.

Spracované podľa odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie

Naposledy revidované 2.9.2020
 
 

Stiahnite si pripravené formuláre


Pripravili sme pre vás dve tlačivá pre prípad podania sťažnosti alebo podnetu pri porušovaní vašich práv.

Tlačivo sťažnosť nemocnici je určené pre rodičov predčasne narodených detí alebo detí hospitalizovaných v nemocnici, ak im je zo strany nemocnice zabraňované vo vzájomnom kontakte počas hopitalizácie.

Podnet ombudsmanke môžete vyplniť v prípade, že boli porušené vaše základné práva a slobody v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v tehotenstve, pri pôrode alebo boli porušené vaše rodičovské práva.

Vašu vlastnú skúsenosť, údaje ako aj okolnosti doplňte v dokumentoch v častiach vyznačených kurzívou.

parallax background

Pôrodná starostlivosť v čase pandémie