Spolu sme v bezpečí

parallax background

#SpoluSmevBezpeci

#COVID-19

 

COVID-19: otázky a odpovede

Všetky tehotné ženy a ich novorodené bábätká, vrátane žien s podozrením alebo potvrdenou nákazou COVID-19, majú právo na adekvátnu zdravotnú starostlivosť pred pôrodom, počas neho aj po pôrode. Táto starostlivosť zahŕňa prehliadky v tehotenstve, zdravotnú starostlivosť o novorodenca, v šestonedelí a aj starostlivosť o duševné zdravie.
V prípade, že má žena podozrenie alebo jej bola potvrdená nákaza COVID-19, zdravotnícky personál by mal vykonať adekvátne opatrenia, ktoré minimalizujú riziko nákazy tak zdravotníckeho personálu, ako aj iných rodiacich žien. To zahŕňa dezinfekciu rúk, použitie ochranného odevu, rukavíc a lekárskeho rúška správnym spôsobom.

Tehotenstvo a pôrod

Sú tehotné ženy ohrozené COVID-19 vo zvýšenej miere?

Nezdá sa, že tehotné ženy by boli náchylnejšie na infekciu vírusom SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. Výskum však ukazuje, že ak sa nakazia, tak majú vyššie riziko závažného priebehu ochorenia v porovnaní so skupinou netehotných žien v rovnakom veku. Ochorenie COVID-19 počas tehotenstva je tiež spájané so zvýšeným rizikom predčasného pôrodu.

Tehotné ženy, ktoré majú vyšší vek, nadváhu alebo trpia zdravotnými ťažkosťami ako napríklad vysoký krvný tlak či cukrovka, majú významne zvýšené riziko, že ochorenie COVID-19 môže mať vážny priebeh.

Je veľmi dôležité, aby tehotné ženy a ľudia, s ktorými prichádzajú do kontaktu, dodržiavali opatrenia s cieľom minimalizovať riziko nákazy tehotných žien vírusom SARS-CoV-2. V prípade, že ste tehotná a pociťujete ťažkosti (ako napríklad teplotu, kašeľ alebo sťažené dýchanie), mali by ste sa obrátiť na zdravotnícke zariadenie a konzultovať svoj zdravotný stav.

Ako sa môžu tehotné ženy chrániť pred infekciou COVID-19?

Tehotné ženy by mali dodržiavať rovnaké preventívne opatrenia ako ostatní ľudia. Medzi efektívne opatrenia patrí:

- Zaočkovať sa, ak si to želáte, po konzultácii s vaším lekárom či lekárkou.

- Dodržiavať dostatočný odstup od iných ľudí a vyhýbať sa preľudneným priestorom.

- Časté vetranie priestorov, v ktorých sa zdržiavate.

- V prípade, ak nie je možné dodržiavať bezpečný odstup od cudzích ľudí, nasaďte si ochranné rúško.

- Časté a dôkladné umývanie rúk s použitím mydla a vody, alebo na to určených dezinfekčných prostriedkoch na báze alkoholu.

- Dodržiavať hygienické opatrenia pri kašľaní, kýchaní a smrkaní. Pri kašľaní, kýchaní či smrkaní sa nedotýkajte rukami priamo očí, nosa a úst, použite predlaktie a hygienické vreckovky, ktoré následne hneď zahoďte.

Ak máte horúčku, kašeľ alebo ťažkosti s dýchaním, kontaktujte zdravotnú pomoc najprv telefonicky už pri prvých prejavoch. Riaďte sa inštrukciami zdravotníckeho personálu a príslušných štátnych inštitúcií.

Tehotné ženy a ženy v šestonedelí – vrátane žien s ochorením COVID-19 – by mali mať naďalej možnosť rutinných zdravotných prehliadok v tehotenstve a po pôrode, s dodržiavaním aktuálnych preventívnych opatrení, ktorých cieľom je minimalizovať riziko nákazy.

Majú byť tehotné ženy testované na ochorenie COVID-19?

Testovacie protokoly a prístup k testovaniu žien v tehotenstve závisí od miesta kde žijete.

Avšak WHO odporúča, aby boli tehotné ženy, ktoré majú symptómy ochorenia COVID-19, prednostne otestované. Ak majú ochorenie COVID-19, môžu si vyžadovať špecializovanú starostlivosť.

Môže byť COVID-19 prenesený zo ženy na dieťa v maternici alebo na novorodenca?
Stále s istotou nevieme, či môžu tehotné ženy s COVID-19 preniesť vírus na dieťa počas tehotenstva alebo pôrodu. Do dnešného dátumu (odporúčania boli aktualizované 29.11.2021) nebol vírus nájdený vo vzorkách plodovej vody, ani v materskom mlieku.
Aká starostlivosť má byť dostupná počas tehotenstva a pôrodu?

Všetky tehotné ženy a ich novorodené bábätká, vrátane žien s podozrením alebo potvrdenou nákazou COVID-19, majú právo na adekvátnu zdravotnú starostlivosť pred pôrodom, počas neho aj po pôrode. Táto starostlivosť zahŕňa prehliadky v tehotenstve, zdravotnú starostlivosť o novorodenca, v šestonedelí a aj starostlivosť o duševné zdravie.

Bezpečná a pozitívna pôrodná skúsenosť zahŕňa:

- Rešpektujúce a dôstojné zaobchádzanie

- Prítomnosť sprevádzajúcej osoby podľa výberu ženy

- Zrozumiteľná komunikácia zo strany zdravotníckeho personálu

- Adekvátne prostriedky na tíšenie bolesti

- Ak je to možné, voľnosť počas pôrodu a pôrod v polohe, akú si žena sama zvolí

V prípade, že má žena podozrenie alebo jej bola potvrdená nákaza COVID-19, zdravotnícky personál by mal vykonať adekvátne opatrenia, ktoré minimalizujú riziko nákazy tak zdravotníckeho personálu, ako aj iných rodiacich žien. To zahŕňa dezinfekciu rúk, použitie ochranného odevu, rukavíc a lekárskeho rúška správnym spôsobom.

Je pre ženy, ktoré majú podozrenie alebo u nich bola potvrdená nákaza COVID-19, odporúčaný pôrod cisárskym rezom iba z dôvodu nákazy?

NIE. Svetová zdravotnícka organizácia odporúča vykonanie cisárskeho rezu iba v prípadoch, keď je to medicínsky indikované.

O spôsobe pôrodu by sa malo rozhodovať individuálne na základe zváženia pôrodníckych indikácií a v súlade s osobnými preferenciami žien, ktorých sa to týka.

Môžem sa dotýkať a brať do náruče svoje novorodené dieťa v prípade, že mám COVID-19?

ÁNO. Blízky kontakt a skoré, výlučné dojčenie pomáhajú dieťaťu prospievať. Mali by ste byť podporená v tom, aby ste:

- Dojčili s dodržaním hygienických zásad

- Mali svoje práve narodené dieťa v kontakte koža na kožu

- Boli ubytovaná so svojim dieťaťom po pôrode na jednej izbe

Mali by ste si zároveň dôkladne umývať ruky pred a po manipulácii s dieťaťom a udržiavať čisté povrchy v miestnosti kde sa s dieťaťom nachádzate.

Odporúča sa, aby bola matka s podozrením alebo potvrdenou nákazou COVID-19 v okamžitom kontakte koža na kožu s dieťaťom?

ÁNO. Okamžitý kontakt koža na kožu a jeho pokračovanie, vrátane materskej starostlivosti klokankovaní, zlepšuje u novorodencov termoreguláciu a spája sa so zvýšenou mierou prežitia. Okamžitý kontakt koža na kožu po pôrode umožňuje skoré započatie dojčenia, ktoré taktiež znižuje novorodeneckú úmrtnosť.

Početné prínosy kontaktu koža na kožu a dojčenia, prevažujú potenciálne riziko prenosu nákazy a ochorenia na COVID-19.

Môžu byť tehotné ženy zaočkované proti ochoreniu COVID-19?

Áno, tehotné ženy môžu byť zaočkované proti ochoreniu COVID-19. Odporúčame, aby očkovanie vopred konzultovali so svojim lekárom či lekárkou.

V súčasnosti máme máme je obmedzená dostupnosť dát o bezpečnosti vakcíny proti ochoreniu COVID-19 v tehotenstve. Avšak z toho, čo zatiaľ vieme o používaní očkovacích látok proti ochoreniu COVID-19 nič nenasvedčuje tomu, že by sme mali mať obavy o bezpečnosť. Žiadne z doposiaľ schválených vakcín proti ochoreniu COVID-19 neobsahujú živé vírusy, ktorých použitie by mohlo v tehotenstve predstavovať zvýšené riziko.

Pred tým, než tehotná žena podstúpi očkovanie, by mala prebrať všetky potenciálne riziká a benefity so svojim lekárom či lekárkou.

Benefity môžu byť väčšie pre ženy, ktoré majú zvýšené riziko ťažkého priebehu ochorenia COVID-19, ako napríklad zdravotné pracovníčky, ženy, ktoré sa zdržiavajú v oblastiach s vysokým rizikom nákazy a tiež ženy, ktorých zdravotný stav (ako napríklad vysoký krvný tlak či diabetes) zvyšuje riziko závažného priebehu ochorenia.

Dojčenie

Môže byť COVID-19 prenášaný materským mliekom?
Vírus COVID-19 nebol zachytený v materskom mlieku. Doposiaľ nebol potvrdený ani prenos vírusu COVID-19 materským mliekom. Obavy z výskytu vírusu v materskom mlieku nie sú dôvodom na vyhýbanie sa dojčeniu alebo na jeho ukončenie.
Je bezpečné dojčiť ak žijem v komunite, kde je rozšírená nákaza COVID-19?
ÁNO. Dojčenie zvyšuje mieru prežitia dojčiat v rámci všetkých sociálno-ekonomických podmienok a poskytuje deťom doživotné zdravotné a vývinové výhody. Dojčenie tiež zlepšuje zdravie matiek.
Môžem dojčiť ak mám podozrenie alebo potvrdenú nákazu COVID-19 a nemám zdravotnícku ochrannú masku?

ÁNO. Dojčenie nespochybniteľne znižuje novorodeneckú a dojčenskú mortalitu a poskytje množstvo doživotných zdravotných výhod. Je tiež dôležité pre optimálny vývoj mozgu dieťaťa.

Matkám, ktoré majú symptómy COVID-19 sa odporúča používať ochranné rúško na tvár. No aj v prípade, že takáto ochrana nie je k dispozícii, mali by byť matky povzbudené k tomu, aby pokračovali v dojčení. Mali by však dodržiavať aj iné preventívne opatrenia, akými sú umývanie rúk, utieranie povrchov, používanie vreckovky pri kýchaní a zakašľaní.

Doposiaľ nebol preskúmaný ochranný efekt doma vyrobených ochranných rúšok. Z toho dôvodu nie je možné v tomto čase vydať jasné odporúčanie pre ich používanie alebo proti nemu.

Môžu ženy s COVID-19 dojčiť?

Áno. Ženy s COVID-19 môžu dojčiť, ak si to želajú. Mali by dodržiavať nasledujúce opatrenia:

- Dodržiavať hygienické opatrenia pri kýchaní, kašľaní a smrkaní a nosiť ochranné rúško, ak ho majú k dispozícii

- Umývať si ruky pred a po manipulácii s dieťaťom

- Často čistiť a dezinfikovať povrchy, ktorých sa dotýkajú

Mám potvrdenú nákazu COVID-19. Nie je v tomto prípade bezpečnejšie aby som kŕmila novorodenca umelým mliekom?

NIE. Kŕmenie novorodencov a dojčiat umelým mliekom je vždy sprevádzané rizikami vo všetkých podmienkach. Riziká, ktoré sa spájajú s kŕmením umelým mliekom sú ešte zvýšené v prípade, ak sú domáce alebo komunitné podmienky na jeho bezpečnú prípravu zhoršené. Sem patrí napríklad sťažený prístup k zdravotnej starostlivosti (ak sa dieťa necíti dobre), sťažená dostupnosť pitnej vody a/alebo nie je garantovaný prístup k zadováženiu umelého mlieka z dôvodu finančnej náročnosti, jeho nedostuponosti a podobne.

Množstvo benefitov, ktoré poskytuje dojčenie, prevažuje potenciálne riziká prenosu nákazy a ochorenia na COVID-19.

Kedy môžem začať s dojčením, ak som počas ochorenia COVID-19 nedokázala dojčiť?

S dojčením môžete začať kedykoľvek, ak sa cítite dostatočne v poriadku. Nie je odporúčaný žiaden konkrétny interval, ktorý by ste mali dodržiavať a počas ktorého by ste sa mali zdržať dojčenia. A to ani pokiaľ sa u vás vyskytlo podozrenie alebo nákaza COVID-19.

Nie je preukázané, že dojčenie by malo vplyv na klinický priebeh ochorenia na COVID-19. Od zdravotníckeho personálu alebo laktačnej poradkyňe by vám mala byť poskytnutá odborná pomoc s relaktáciou v prípade, že ste prerušili dojčenie z dôvodu ochorenia.

Spracované podľa odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie

Naposledy revidované 29.11.2021
 
 

Stiahnite si pripravené formuláre


Pripravili sme pre vás dve tlačivá pre prípad podania sťažnosti alebo podnetu pri porušovaní vašich práv.

Tlačivo sťažnosť nemocnici je určené pre rodičov predčasne narodených detí alebo detí hospitalizovaných v nemocnici, ak im je zo strany nemocnice zabraňované vo vzájomnom kontakte počas hopitalizácie.

Podnet ombudsmanke môžete vyplniť v prípade, že boli porušené vaše základné práva a slobody v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v tehotenstve, pri pôrode alebo boli porušené vaše rodičovské práva.

Vašu vlastnú skúsenosť, údaje ako aj okolnosti doplňte v dokumentoch v častiach vyznačených kurzívou.

parallax background

Pôrodná starostlivosť v čase pandémie